Heimasíða Golfkl. Vestarr, stofn. 1995 s: 438-6520

Færslur: 2010 Febrúar

21.02.2010 22:36

Stjórnarfundur

Stjórnarfundur Vestarr 21 febrúar 2010. kl.20.00
 
 
Mættir, Pétur V. Georgsson, Anna María Reynisdóttir, Þórður Magnússon, Páll Guðmundsson,
Garðar Svansson, Dagbjartur Harðarson, Guðlaugur Harðarson.
 
1.      Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
 
2.      Gjaldskrá: Breyting verður á gjaldskrá þannig að:
         Börn 16 ára og yngri spila völlinn frítt séu þau með lögheimili í Grundarfirði.
         Unglingar 17-20 ára 10.000 kr.
         Vallargjald 16 ára og yngri hálft gjald.
         Að öðru leiti er gjaldskrá óbreytt.
 
3.      Fundartími fyrir starfsárið 2010
14. mars kl: 17.00
18. apríl kl: 17.00
 9.  maí  kl: 17.00 svo á tveggja vikna fresti út sumarið.
 
      4.   Formaður fær umboð stjórnar til að ráða vallarstafsmenn fyrir sumarið.
           Ákveðið var að ráða starfsmann í skála föstudag, laugardag, sunnudag og á
mótum í sumar. Samin verður starfslýsing fyrir starfmann í skála.
 
5.      Breyting varð á fjáröflunarnefnd á aðalfundi og var hún felld undir gjaldkera.
Í fjáröflunarnefnd verða fjórir nefndarmenn auk þess sem virkja á alla félagsmenn til að
koma að fjáröflun fyrir klúbbinn.
 
6.      Viðræður standa yfir við Einar golfkennara um fyrirkomulag golfkennslu í sumar.
 
7.      Starfsmaður úr unglingavinnu verði látinn vinna ýmis verk sem falla til á golfvelli.
 
8.      Önnur mál.
            Formenn nefnda skipi í nefndir fyrir næsta fund eða eigi síðar en í lok apríl.
 Setja merkingar um almenna umgengi á velli. Vera með grunnreglur fyrir byrjendur  tiltækar.
Þórður, Páll, Dagbjartur og Ásgeir voru settir í það verkefni að kanna með golfferð á vegum
klúbbsins að hausti 2010 á 15 ára afmæli klúbbsins.
 
Fundi slitið kl: 21:20
Anna María

21.02.2010 16:24

Ný lög Vestarr

Svona líta ný lög Vestarr út eftir breytingar á aðalfundi 31. Janúar 2010:

 

 

                                              

 

Lög Golfklúbbsins Vestarr Grundarfirði

 

 

 

1.grein

Nafn klúbbsins er Golfklúbburinn Vestarr skammstafað GVG heimili hans

og varnarþing er í Grundarfirði. Klúbburinn er aðili að HSH, UMFÍ - ÍSÍ og

GSÍ.

Tilgangur og markmið klúbbsins er að glæða og viðhalda áhuga á

golfíþróttinni. Klúbburinn stendur fyrir golfæfingum, golfmótum og annarri

félagsstarfsemi sem tengist íþróttinni.

 

2.grein

Við golfleik skal fara eftir St. Andrews golfreglum eins og þær eru á

hverjum tíma. Sérreglur setur stjórnin eftir því sem þurfa þykir. Sérhver

félagi er skyldur til að fara eftir þeim reglum sem stjórnin setur um leikinn

og umferð og umgengni á golfvellinum og golfskála.

Stjórn skal sjá til þess að leikreglur, umgengnisreglur og siðareglur liggi að

jafnaði frammi. Breytingar sem verða kunna á þessum reglum skal stjórn

auglýsa rækilega.

 

3. grein

Um inngöngu í klúbbinn skal sækja skriflega. Inntaka nýrra félaga er háð

samþykki stjórnar, sem getur frestað inntöku til félagsfundar. Stjórn getur

sett þau skilyrði fyrir inntöku í klúbbinn að umsækjandi hafi fengið leiðsögn

kennara eða fullgilds klúbbfélaga og hafi sótt námskeið eða fyrirlestur um

siðareglur, leikreglur og aðrar þær reglur sem félagar lúta. Erlendir

ríkisborgarar geta einnig sótt um inngöngu í klúbbinn, en um aðild þeirra

gilda sérstakar reglur sbr. 4.grein. Inngöngugjald er ákveðið á aðalfundi

hverju sinni.

 

4.grein

Aðalfundur ákveður árgjald næsta starfsárs að fenginni tillögu stjórnar.

Erlendir ríkisborgarar búsettir hér um stundarsakir eða um lengri tíma geta

óskað eftir inngöngu í klúbbinn og greiði sömu árgjöld. Erlendir

ríkisborgarar, sem ekki eru búsettir hér á landi greiða árgjald eða ævigjald

samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni.

Erlendir ríkisborgarar bera sömu réttindi og skyldur sem aðrir meðlimir

klúbbsins fyrir utan að þeir hafa ekki atkvæðisrétt á aðalfundi eða almennum

félagsfundum, nema þeir séu meðlimir klúbbsins. Erlendir ríkisborgarar

hafa ekki aðild að GSÍ eða ÍSÍ.

Farandverðlaun sem útlendingar kunna að vinna skulu geymd hjá klúbbnum.

Stjórn getur á aðalfundi borið fram og leitað samþykkis tillagna um sérstök

aukaframlög klúbbfélaga.

 

5.grein

Aðalfundur ákveður árgjald. Stjórn sér um innheimtu gjalda og ákveður gjalddaga.

Þeir sem ekki greiða árgjald fyrir eindaga fyrirgera

rétti sínum sem félagar klúbbsins og fá m.a. ekki að taka þátt í keppni fyrr en

árgjald hefur verið greitt eða samið um greiðslu þess. Úrsögn úr klúbbnum

er bundin við áramót, enda berist hún skriflega til ritara fyrir lok desember

mánaðar.

 

6.grein

Stjórn klúbbsins skipa: Formaður, ritari, gjaldkeri

 og formenn nefnda annarra en skemmtinefndar samanber grein 8 

Skulu formaður,  ritari og gjaldkeri kosnir skriflega á aðalfundi.

Formaður til eins árs í senn en ritari og gjaldkeri til tveggja ára í senn. 

Stjórnarmenn má endurkjósa gefi þeir kost á sér.

Tveim vikum fyrir aðalfund skal stjórn skipa 3 manna kjörnefnd.

Einn nefndarmanna skal vera í stjórn. Kjörnefnd skal leita eftir framboðum til

embætta sem kjósa skal í og sjá til þess að  a.m.k. einn frambjóðandi sé til

hvers þeirra. Stjórnin getur jafnframt falið kjörnefnd að leita eftir framboðum eða

tillögum um skipan nefnda, sbr.8.grein.

Komi fram fleira en eitt framboð, fyrir eða á aðalfundi, um formennsku í

nefndir skal kosið í þá nefnd á aðalfundi samhliða kosningu stjórnar.

 

7.grein

Stjórnin ákveður sjálf starfstilhögun sína (sjá þó 8.grein). Hún getur ráðið

sér launaða aðstoð og fær bein útgjöld greidd úr félagssjóði en vinnur sjálf

ólaunuð. Hún kemur fram fyrir hönd klúbbsins í fullu umboði hans í öllum

málum sem hann varða. Þá þarf samþykki félagsfundar til stórra ákvarðanna

sem hafa mikil fjárútlát í för með sér. Hún getur tilnefnt heiðursfélaga er

sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda leiti hún fundarsamþykkis á því.

Stjórnin skal rækta samband við klúbbfélaga og kynna þeim mikilsverð mál

er varða starfsemi klúbbsins á félagsfundum eða opnum stjórnarfundum.

 

8.grein

Á vegum stjórnar skulu að jafnaði starfa þessar nefndir:

1. Móta og forgjafarnefnd

2. Vallar og aganefnd, undirnefnd  Véla og Tækjanefnd

3. Kvennanefnd

4. Fjáröflunarnefnd

5. Unglinga- og nýliðanefnd

6. Skálanefnd

7. Skemmtinefnd

Tvær fyrst töldu nefndirnar starfa samkvæmt reglum GSÍ en hinar fimm sem

hér segir:


Skemmtinefnd sér um fræðslu- og skemmtisamkomur, meðal annars að

vetrarlagi, kynningarsamkomur svo sem skemmtanir í tengslum við

meiriháttar kappleiki. Skemmtinefnd sér um að halda árshátíð/uppskeruhátíð að

loknu sumarstarfi.

 

Fjáröflunarnefnd leitast við að afla klúbbnum fjár til styrktar starfseminni,

til dæmis með auglýsingum sem geta verið á skorkortum, árskortum,

teigamerkjum og í eða á klúbbhúsi. Í samvinnu við skemmtinefnd getur hún

staðið fyrir veitingasölu á kynningarsamkomum o.fl.


Unglinga- og nýliðanefnd annast unglingastarf innan klúbbsins. Hún

aðstoðar unglinga í leik og keppni, hvetur þá til æfinga og fær þeim þjálfara

eða tilsögn eftir því sem kostur er. Auk þess er hún unglingum innan handar

í unglingakeppnum. Nefndin er byrjendum í íþróttinni til aðstoðar. Hún fær

þeim kennara eða tilsagnarmenn í upphafi og sér til þess að þeir verði færir

um að leika á vellinum á eigin spýtur án þess að valda skaða eða

vandræðum. Hún kynnir nýliðum siðareglur og leikreglur og hefur

umsagnarskyldu gagnvart stjórninni um inntöku nýrra félaga. Í hverri

þessara nefnda skulu vera 3-5 menn.


Skálanefnd  sér um að starfsmenn hirði skála þannig að sómi sé að og sér um

allar meiriháttar breytingar á skála, sbr starfslýsingu


Véla og tækjanefnd sér um að tækin séu yfirfarin að vori og hausti og tekur allar

meiriháttar ákvarðanir hvað varðar viðhald og umsjón sbr starfslýsingu.

 

9.grein

Aðalfundur er æðsta vald í öllum málefnum klúbbsins. Aðalfundinn skal

halda fyrir 30 nóvember ár hvert. Á öðrum tíma ársins getur stjórn boðað

til almenns félagsfundar ef henni þykir henta eða ef a.m.k. 10 félagar óska

þess skriflega með rökstuðningi. Slíkan fund skal halda innan þriggja vikna

frá móttöku slíkrar beiðni. Aðalfund skal auglýsa með 2 vikna fyrirvara og

aðra félagsfundi skal auglýsa með a.m.k. viku fyrirvara.

Í fundarboði skal tilgreina  dagskrá.

Tillögur til lagabreytinga eða breytinga á starfstilhögun skulu hafa borist 7 dögum fyrir auglýstan fundartíma.

 

10. grein

Reikningsár klúbbsins er almanaksárið. frá 1. Nóvember  til 31. Október 

Endurskoðaðir reikningar klúbbsins skulu lagðir fyrir aðalfund til samþykktar.

Þessi eru störf reglulegra aðalfunda:

1. Kosning fundarstjóra.

2. Kosning fundarritara.

3. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á liðnu starfsári.

4. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.

5. Umræður og atkvæðagreiðslur um skýrslu stjórnar og ársreikninga.

6. Framkomnar tillögur og fjárhagsáætlun.

7. Kosning formanns

8  Kosning ritara / gjaldkera

9. Kosning og /eða tilnefning í aðrar nefndir, sbr. 8.grein.

10. Kosnir 2 endurskoðendur og einn til vara.

11. Önnur mál.

 

 11. grein

Aðalfundur er löglegur og ályktunarhæfur um öll málefni klúbbsins sé

löglega til hans boðað. Afl atkvæða ræður á fundum. Atkvæðisrétt hafa þeir

félagar sem náð hafa 16 ára aldri. 2/3 hlutar atkvæða þarf til að samþykkja

breytingar á lögum. Aðalfundur skal kjósa fundarstjóra og fundarritara eftir

tillögum stjórnar. Í fundarlok skal lesa upp fundargerð og bera til

samþykktar. Séu fundargerðir þannig samþykktar og undirritaðar af

fundarstjóra og fundarritara auk viðstaddra stjórnarmanna skoðast þær rétt

sönnunargögn um ákvarðanir fundarins.

 

12. grein

Sérstakur fundur þarf að ákveða hvort klúbburinn hætti starfi. Til að þær

ákvarðanir teljist lögmætar þurfa 2/3 hlutar félaga að vera á fundi og 2/3

þeirra samþykkja tillögu þess efnis. Sé þátttaka ekki næg má boða til nýs

fundar innan þriggja vikna og er hann ályktunarhæfur um þetta mál sé hann

löglega boðaður enda þótt fyrrgreindri fundarþátttöku sé ekki náð.

 

13. grein

Lög  þessi samþykkt 27 júlí 1995

Breytt 31. Janúar 2010


20.02.2010 13:45

Fréttir úr starfi

Jæja félagar, nú er biðin eftir sumrinu farin að verða óbærileg en ef allar góðar vættir eru með okkur þá eru þetta ekki nema 2 mánuðir í viðbót.

Það er að frétta úr starfinu að Garðar Svans og strákarnir frá Almennu umhverfisþjónustunni eru búnir að skipta um rotþró.  Þeir stóðu í þessum skítverkum í hörkufrosti og eiga mikið hrós skilið fyrir að klára þetta fyrir okkur.  Hér sjást kapparnir að störfum:


Setta gámurinn er kominn út á völl og búið að stilla honum upp.  Það á eftir að klæða hann og gera hann snyrtilegan, koma á hann ljósum ofl.  Síðan geta félagsmenn leigt sér pláss í honum eða keypt sér pláss til eignar.  Þeir sem vilja setja upp sinn eigin skáp geta svo innréttað sitt pláss eins og þeir vilja en innan stærðarmarka að sjálfsögðu.  Þeir sem vilja leigja sér pláss geta fengið það fyrir kr 5.000 á ári en þeir sem vilja kaupa pláss til eignar geta keypt það á kr 30.000.  Við munum væntanlega kalla saman vinnuhóp á næstu misserum til þess að klára gáminn.

Þeir sem hafa keyrt upp á völl hafa væntanlega séð að búið er að dreifa skít á völlinn.  Við munum láta skítinn liggja enn um sinn á vellinum en reyna að slóðdraga áður en völlurinn verður opnaður í vor.

Nýja stjórnin verður með sinn fyrsta fund á sunnudaginn kemur ( 21. feb kl 20 í framhaldsskólanum) og verða meðal annars festir fundartímar bæði fyrir vetur og sumar.  Þegar búið er að ákveða þá verða þeir birtir hér á síðunni.  Ef einhver vill koma einhverjum skilaboðum inn á fundinn er hægt að senda það í tölvupósti til mín, Péturs, Önnu Maríu eða bara hvers sem er sem í stjórninni er.  Nýja stjórnin er svo skipuð:

Pétur V. Georgs, formaður
Anna María Reynisdóttir, ritari
Þórður Magnússon, gjaldkeri
Páll Guðmundsson, formaður vallarnefndar
Garðar Svansson, formaður mótanefndar
Hugrún Elísdóttir, formaður kvennanefndar
Dagbjartur Harðarson, formaður nýliðanefndar
Guðlaugur Harðarson, formaður skálanefndar

Formenn nefnda eru skv breytingum sem gerð var á lögum félagsins nú sjálfkarfa í stjórn félagsins.  Þeir velja sér svo félaga til þess að fullmanna nefndirnar og verður það birt hér á vefnum hvernig þær líta út þegar þær eru fullskipaðar.

Nýju lögin hafa ekki borist mér í hendur en ég mun einnig birta þau hér um leið og ég kemst yfir þau.  Við munum síðan birta allar fundargerðir stjórnar hér á vefnum líkt og gert var í fyrra.  Einnig eru fundargerðir aðgengilegar undir liðnum "Skrár" hér hægra meginn á síðunni.

Meira er það ekki í bili.  Ég bið að heilsa að sinni, góðar stundir.
  • 1

Vafraðu um

Flettingar í dag: 468
Gestir í dag: 162
Flettingar í gær: 462
Gestir í gær: 175
Samtals flettingar: 2112867
Samtals gestir: 270376
Tölur uppfærðar: 1.12.2021 12:21:46

Tenglar